Archive for the Jednostka i nauka Category

W SWYCH ROZWAŻANIACH

W swych rozważaniach na temat rewolucji nau­kowych Kuhn położył szczególny nacisk na trud­ności, jakie każdemu uczonemu nastręcza zmiana paradygmatu — zespołu podstawowych założeń za­wartych w aktualnie przyjętych poglądach nauko­wych. Każdy oczywiście czuje, że w kształceniu naukowym należy się szczególnie starannie wystrze­gać takiego niebezpiecznego usztywnienia. Studen­towi należałoby pokazywać, jakie sprzeczności tkwią wewnątrz paradygmatu, aby w chwili na­dejścia zmian był na nie przygotowany. W praktyce jest to zadanie niewykonalne. Do­strzeżenie prawdziwych sprzeczności, zmuszające do wprowadzenia rewolucyjnych zmian w poglądach, oraz wysunięcie alternatywnych schematów koncep­cyjnych to najtrudniejsze, wymagające najwięk­szego wysiłku wyobraźni etapy rewolucji nauko­wej .

Witaj na moim blogu poświęconym branży mediów i reklamy! Nazywam się Ewelina Jarocka i jestem studentką reżyserii na Łódzkiej filmówce. Od zawsze interesowałam się światem reklamy i mediów, aż w końcu powstał pomysł na prowadzenie bloga. Jeśli podoba Ci się jak piszę to zapraszam do zostania na dłużej.

DLA ZROZUMIENIA SPRAWY

Dla samego tylko zrozumienia natury niepra­widłowości, które należy skorygować, musi student posiąsc gruntowną znajomość istniejącego w danej chwili zasobu uznanej wiedzy. Zmiana klimatu in­telektualnego nie może nastąpić bezpośrednio. Tylko wybitny nauczyciel, obdarzony rzadkim darem in­tuicji, potrafi utorować drogę nowym ideom. Pro­blem polega na tym, by uniknąć ogólnego psycho­logicznego skostnienia i wyniosłości, dogmatycznej i nietolerancyjnej postawy, która dojrzałemu uczo­nemu utrudniłaby przyjęcie nieuchronnych zmian. Umiejętność posuwania się naprzód wraz z postę­pem danej dziedziny, rozwijania się wraz z rozwo­jem uzgodnionych opinii jest równie potrzebna w okresach normalnego rozwoju nauki, jak w mo­mentach rewolucyjnych przemian.

Witaj na moim blogu poświęconym branży mediów i reklamy! Nazywam się Ewelina Jarocka i jestem studentką reżyserii na Łódzkiej filmówce. Od zawsze interesowałam się światem reklamy i mediów, aż w końcu powstał pomysł na prowadzenie bloga. Jeśli podoba Ci się jak piszę to zapraszam do zostania na dłużej.

PRZECIĘTNY NAUCZYCIEL

Ale przeciętny nauczyciel przedmiotów ścisłych ma przede wszystkim obowiązek przedstawić stu­dentowi teoretyczne podstawy danej nauki w spo­sób możliwie jasny i wiarogodny. Na tym etapie Kształcenia wątpliwości i zastrzeżenia utrudniłyby mu tylko swobodne stosowanie nowych technik i nowego języka. Prawdziwe mistrzostwo, właściwe doświadczonym naukowcom, polega na umiejętno­ści myślenia kategoriami „fizycznymi” czy „che­micznymi” umiejętności przetwarzania każdego problemu w pojęcia i formuły właściwe danej dyscyplinie. Sztuka ta wymaga całych lat czytania, uczęszczania na ćwiczenia i odbywania egzaminów. Lata te muszą pozostawić swoje ślady w sposo­bie myślenia studenta, wyrabiając w nim przede wszystkim skłonność do akceptacji, a nie do agre­sywnego kwestionowania odbieranych informacji.

Witaj na moim blogu poświęconym branży mediów i reklamy! Nazywam się Ewelina Jarocka i jestem studentką reżyserii na Łódzkiej filmówce. Od zawsze interesowałam się światem reklamy i mediów, aż w końcu powstał pomysł na prowadzenie bloga. Jeśli podoba Ci się jak piszę to zapraszam do zostania na dłużej.

WŁAŚCIWE KSZTAŁCENIE

Na tym etapie właściwe kształcenie ma, rzecz jasna, ogromne znaczenie. Umiejętność przedstawienia starych, ustalonych idei w sposób interesu­jący i prowokujący do refleksji, ogarnięcie i uchwycenie tematu jako całości, ujawnienie i wyjaśnienie jego ograniczeń, zastosowanie nowo poznanych technik do rozwiązywania istotnych problemów, a nie ; błahych „przykładów”, prowadzenie własnych ba­dań niezależnie od ćwiczeń laboratoryjnych i zajęć prowadzonych ze studentami — oto niezbędne wa­runki, by nauka „podstaw” nie stała się szkołą tal- mudycznej ortodoksji. Nauka zmatematyzowana w wysokim stopniu posiada zniewalającą siłę; nie ma w niej tej niedoskonałości, sztucznego zadęcia, owych sprzeczności i arbitralności, które nawet [ najlepiej logicznie uzasadnione teologie dogmatycz­ne muszą ujawniać swoim zwolennikom.

Witaj na moim blogu poświęconym branży mediów i reklamy! Nazywam się Ewelina Jarocka i jestem studentką reżyserii na Łódzkiej filmówce. Od zawsze interesowałam się światem reklamy i mediów, aż w końcu powstał pomysł na prowadzenie bloga. Jeśli podoba Ci się jak piszę to zapraszam do zostania na dłużej.

UZNANIE HUMANISTYKI

Humanistyka w pełni uznaje i dopuszcza ducho­we i kulturalne ryzyko związane z dogmatyzmem | akademickim. Ryzyko to o wiele silniej zaznacza się w naukach przyrodniczych, bynajmniej nie w formie narzucenia zamkniętej wizji świata, w sensie Kuhnowskiego paradygmatu, lecz przez tworzenie wizji nieodpartej potęgi i nieuchronnego postępu samej nauki. Tu leżą źródła scjentyzmu,mechanistycznego dogmatycznego pozytywizmu i wszelkich nieporozumień co do natury i zakresu metody naukowej, nad czym słusznie boleją wszys­cy ludzie obdarzeni rozsądkiem i wrażliwością.Wszystko się bowiem zmienia z chwilą rozpoczę­cia właściwych badań naukowych.

Witaj na moim blogu poświęconym branży mediów i reklamy! Nazywam się Ewelina Jarocka i jestem studentką reżyserii na Łódzkiej filmówce. Od zawsze interesowałam się światem reklamy i mediów, aż w końcu powstał pomysł na prowadzenie bloga. Jeśli podoba Ci się jak piszę to zapraszam do zostania na dłużej.

UPORZĄDKOWANA NAUKA

Wszech­stronnie uporządkowana nauka uniwersytecka ustępuje miejsca nieokreślonym obszarom złożonym ze skrawków i ułamków wiedzy oraz ziejących pustką luk, wśród których absolwent musi sam szukać wła­snej drogi, mając jako jedynego przewodnika za­gmatwaną recenzję opublikowaną w naukowym pi­śmie. Jednomyślność istnieje głównie w formie wie­dzy i mądrości doświadczonych badaczy, z literatury naukowej zaś można ją jedynie pośrednio wywnio­skować.Stosunki społeczne pomiędzy studentem i profe­sorem również ulegają zmianie. Student świadomie podporządkowany profesorowi, niczym terminator podchwytujący pomysły mistrza i przyswajający sobie jego koncepcje, musi stać się jego kolegą — niezależnym samodzielnym badaczem.

Witaj na moim blogu poświęconym branży mediów i reklamy! Nazywam się Ewelina Jarocka i jestem studentką reżyserii na Łódzkiej filmówce. Od zawsze interesowałam się światem reklamy i mediów, aż w końcu powstał pomysł na prowadzenie bloga. Jeśli podoba Ci się jak piszę to zapraszam do zostania na dłużej.

ŻADEN Z SYSTEMÓW

Żaden z dwu systemów obronnych stosowanych w okresie stu­diów — pełna szacunku uniżoność lub agresywna pewność siebie — nie znajduje obecnie zastosowa­nia w obcowaniu z innymi naukowcami. Młody naukowiec musi zastąpić normy postępowania obo­wiązujące w czasie studiów normami panującymi w społeczności naukowej, do której chce wejść. Zajmę się szerzej tym ważnym w życiu naukowca etapem. Na razie chcę jedynie wskazać, jaką rolę odgrywa w nim poję­cie jednomyślności. Wymienione przeciwieństwa i sprzeczności są głęboko zakorzenione, nie można ich wyeliminować przy pomocy nakazów czy pro­gramów działania.

Witaj na moim blogu poświęconym branży mediów i reklamy! Nazywam się Ewelina Jarocka i jestem studentką reżyserii na Łódzkiej filmówce. Od zawsze interesowałam się światem reklamy i mediów, aż w końcu powstał pomysł na prowadzenie bloga. Jeśli podoba Ci się jak piszę to zapraszam do zostania na dłużej.

USTALONA WIEDZA NAUKOWA

Ustalona wiedza naukowa ma charakter akademicki, jest formą ortodoksji, przy ozym racjonalizm czyni ją tym bardziej dogmatycz­ną. W fazie badawczej natomiast nauka, ze względu na panujący w niej chaos, ma charakter roman­tyczny.Aby zrozumieć istotę oraz możliwości nauki, stu­dent powinien poznać obie jej twarze. Nauka przed­miotów ścisłych do momentu otrzymania absoluto­rium lub przez następny rok czy dwa studiów ma­gisterskich jest nauką w przytłaczający sposób for- malistyczną i racjonalną. Odmalowuje ona świat raz samą naukę w zanadto kartezjańskich barwach Ukazuje naukę jako źródło środków zaradczych na wszelkie ludzkie bolączki, nie mówi zaś zba­wiennych łaskach humanizmu i błędu Wielu stu dentow obdarzonych silną wrażliwością moralna’ y ofuje się na tym etapie z nauk ścisłych nie mogąc się pogodzić z ich bezosobowością surową siłą.

Witaj na moim blogu poświęconym branży mediów i reklamy! Nazywam się Ewelina Jarocka i jestem studentką reżyserii na Łódzkiej filmówce. Od zawsze interesowałam się światem reklamy i mediów, aż w końcu powstał pomysł na prowadzenie bloga. Jeśli podoba Ci się jak piszę to zapraszam do zostania na dłużej.